Met deze versie vervallen alle voorgaande versies

Algemene Reisvoorwaarden Ibex Adventures November 2023

 

Inhoud
Artikel 1 – Definities 3
Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden 3
2.1 Pakketreizen 3
2.2 Reisdiensten 3
2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden 3
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst 3
3.1 Inhoud aanbod 3
3.2 Vrijblijvend aanbod 3
3.3 De boeking 3
3.4 Kennelijke fouten 3
3.5 Voorkeuren 3
3.6 Bijzondere vereisten 3
3.7 Bevestiging van de boeking 3
3.8 Herroeping door reiziger 4
3.9 Minderjarigen 4
3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie 4
Artikel 4 – Informatie door de Organisator 4
4.1 Reissom 4
4.2 Informatie door de Organisator bij de boeking 4
4.3 Reisdocumenten 4
4.4 Reisbescheiden 4
4.5 Informatie over verzekeringen 4
Artikel 5 – Informatie door de Reiziger 4
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s) 4
5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte 4
Artikel 6 – Betaling 5
6.1 Aanbetaling 5
6.2 Restantbetaling 5
6.3 Verzuim en rente 5
6.4 Incassokosten 5
6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling 5
Artikel 7 – Indeplaatsstelling 5
7.1 Voorwaarden en kennisgeving 5
7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten 5
Artikel 8 – Wijziging op verzoek van de Reiziger 5
8.1 Wijziging 5
8.2 Wijziging vertrekdatum 5
Artikel 9 – Annulering door de Reiziger 6
9.1 Annulering 6
9.2 Annuleringskosten 6
9.3 Vermindering aantal reizigers 6
9.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis 7
9.5 Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven 7
Artikel 10 – Prijswijziging 7
10.1 Prijswijziging 7
10.2 Beëindiging door Reiziger 7
Artikel 11 – Wijziging door de Organisator 7
11.1 Wijzigingen 7
11.2 Ingrijpende wijzigingen 7
Artikel 12 – Annulering door de Organisator 7
12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen 7
12.2 Annulering i.v.m. overmacht 7
12.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding 7
12.4 Annulering door toedoen van de Reiziger 8
Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen 8
13.1 Goede uitvoering van de Reis 8
13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden 8
13.3 Klachtplicht reiziger 8
13.4 Oplossing door de Organisator 8
13.5 Compensatie 8
Artikel 14 – Hulp en bijstand 8
14.1 Verplichte bijstand 8
14.2 Kosten 8
Artikel 15 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen 8
15.1 Toerekening & overmacht 8
15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting 8
15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening 8
15.4 Verzekerde schade 8
15.5 Verjaring 9
15.6 Verval van recht 9
15.7 Geen dubbele compensatie 9
Artikel 16 – Verplichtingen Reiziger 9
16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen 9
16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname 9
16.3 Waarschuwing 9
16.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring 9
16.5 Controle tijdstip terugreis 9
16.6 Formele gezondheidseisen 9
16.7 Maatregelen door Reisdienstverleners 9
16.8 Materiaalgebruik 9
Artikel 17 – Klachten 9
17.1 Informatie 9
17.2 Melden ter plaatse 9
17.3 Communicatiekosten 9
17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst 10
17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht 10
Artikel 18 – Overige bepalingen 10
18.1 Rechten van derden 10
18.2 Vervangende bepalingen 10
18.3 Toepasselijk recht 10
18.4 Bevoegde rechter 10
Addendendum; Overige aandachtspunten 10
Garantieregeling STO Garant 10
Uw boeking en procedure 10
Eigen risico van de reiziger 10
Deelname aan de (4×4) routes ter plaatse 11
Aansprakelijkheid excursies ter plaatse en excursies door derden 11
Verzekering 11
Zorg 11
Reisdocumenten en gezondheid 11
Medicijnen mee op reis 12
Reizen met kinderen 12

Algemeen
Artikel 1 – Definities
Organisator: Ibex Adventures ingeschreven onder KvK-nummer 27116054.
Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..
Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen.
2.2 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.
2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
3.2 Vrijblijvend aanbod
Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Organisator.
3.3 De boeking
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.
3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.
3.5 Voorkeuren
Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. De Organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.
3.7 Bevestiging van de boeking
De Organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.
3.8 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.
3.9 Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.
3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de reis boekt vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

INFORMATIE
Artikel 4 – Informatie door de Organisator
4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Informatie door de Organisator bij de boeking
Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.
4.3 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.
4.4 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator meteen op de hoogte te stellen.
4.5 Informatie over verzekeringen
De Organisator wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten als de Reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.
Artikel 5 – Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.
5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

VOOR DE REIS
Artikel 6 – Betaling
6.1 Aanbetaling
De aanbetaling bedraagt 20% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets of huurauto. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boeking te zijn ontvangen.
6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.
6.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.4 Incassokosten
De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.
6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in [artikel 9 lid 2] bij de Reiziger in rekening brengen.
Artikel 7 – Indeplaatsstelling
7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien – op kosten van de Reiziger – nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen.
7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.
Artikel 8 – Wijziging op verzoek van de Reiziger
8.1 Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.
8.2 Wijziging vertrekdatum
Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 [annuleringskosten] is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

Annulering
Artikel 9 – Annulering door de Reiziger
9.1 Annulering
De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.
9.2 Annuleringskosten
Indien er een vlucht of huurauto bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 90 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht en / of huurauto + 20% van het overige deel van de reissom;
b. vanaf 89 dagen tot en met 60 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht en / of huurauto + 30% van het overige deel van de reissom;
c. vanaf 59 dagen tot en met 45 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht en / of huurauto + 50% van het overige deel van de reissom;
d. vanaf 44 dagen tot en met 21 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht en / of huurauto + 75% van het overige deel van de reissom;
e. vanaf 20 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien geen vlucht of huurauto is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 90 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom;
b. vanaf 89 dagen tot en met 60 dagen vóór de dag van vertrek: 30% van de reissom;
c. vanaf 59 dagen tot en met 45 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
d. vanaf 44 dagen tot en met 21 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
e. vanaf 20 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Annulering door de reiziger(s) Covid, Ebola, of soortgelijke reis-beperkende aandoeningen (nader te noemen Covid) gerelateerd:
Indien de reiziger voor vertrek annuleert vanwege Covid besmetting in het reisgezelschap geldt:
Bij het annuleren 60 of meer dagen voor aanvang van de reis wordt het reeds betaalde bedrag gereduceerd
met €150 p.p. + de kosten die wij niet geretourneerd kunnen krijgen van partners, het restant wordt geretouneerd.
Bij annuleren tussen 59 – 45 dagen voor aanvang van de reis, garanderen wij een terugbetaling van 50% van de totale reissom minus .
Bij het annuleren binnen 4 weken voor aanvang van de reis kunnen wij geen garantie geven op een terugbetaling maar zullen we alles doen wat in onze macht ligt, om uw kosten te minimaliseren. De reiziger dient dan wel een positieve corona test uitslag te overleggen.
Wilt u niet op reis omdat het onveilig voelt, dan is er géén recht op een vergoeding via de reisorganisatie.
Angst is geen ‘geldige’ reden om de reis kosteloos te annuleren. In sommige gevallen is er wel dekking via de annuleringsverzekering.
Indien u uw vlucht mist of vertraagd bent vanwege ontbrekende of verkeerde covid gerelateerde testen en gezondheid bewijzen of wanneer u om andere redenen aan boord geweigerd wordt, waardoor u zelf later aankomt in het land van bestemming dan de startdatum van de tour, vindt geen enkele restitutie plaats en worden er mogelijk kosten berekend om hen alsnog bij de groep te krijgen.
Indien een deelnemer bij aankomst in het land van bestemming in quarantaine moet en daardoor niet aan de reis kan beginnen, vindt geen enkele restitutie plaats en worden er mogelijk kosten berekend om hen alsnog bij de groep te krijgen.
Indien een deelnemer onderweg Covid gerelateerde klachten krijgt en in quarantaine moet of zelfs zorg nodig heeft dan zal de volledige groep uit die boeking de reis moeten onderbreken, zonder recht op restitutie door Ibex Adventures, hiervoor dient u uw reisverzekering in te schakelen.

De huurauto is altijd per boeking berekend en wordt niet gedeeld over het aantal inschrijvers op de betreffende boeking. Bij vermindering van het aantal reizigers in de boeking dient het volledige bedrag van de huurauto voldaan te worden. Er vindt dan geen restitutie plaats van het aandeel, van de annulerende persoon, in de huurauto. Tevens zullen eventuele vermeerderde éénpersoonstoeslagen voor de resterende persoon (personen) in de boeking met de annulerinskosteng verrekend worden. (Zie lid 9.3-2)
Bovenop deze annuleringskosten rekent Ibex Adventures service en administratiekosten; per (deel-) annulering €150,00 per persoon.
Bij reizen met vooraf geboekte “permits” (park entree, overheids toeslagen, tolheffingen, wegenbelastingen en grens papieren etc) gelden de kosten van deze “permits” altijd als niet-restitueerbaar.
Eventuele afwijkingen op bovenstaande annuleringsvoorwaarden worden vooraf op het boekingsformulier of op de factuur vermeld.
9.3 Vermindering aantal reizigers
Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:
de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of;
de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.
9.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis
Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.
(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 20% van de reissom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

9.5 Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven
Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door de Organisator worden gecommuniceerd):
– het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.
– de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.
– het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.
– het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.
– indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Reiziger.
– indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.

Artikel 10 – Prijswijziging
10.1 Prijswijziging
De Organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:
– kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;
– belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.
10.2 Beëindiging door Reiziger
Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug.
10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 – Wijziging door de Organisator
11.1 Wijzigingen
De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.
11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 12 – Annulering door de Organisator
12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk:
– 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
– 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
– 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.
12.2 Annulering i.v.m. overmacht
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de Organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
12.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding
In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..
12.4 Annulering door toedoen van de Reiziger
Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in [artikel 9 lid 2] verschuldigd.
UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen
13.1 Goede uitvoering van de Reis
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.
13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.
13.3 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 17 [klachten] direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.
13.4 Oplossing door de Organisator
De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.
13.5 Compensatie
Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 14 – Hulp en bijstand
14.1 Verplichte bijstand
De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
14.2 Kosten
De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 15 – Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
15.1 Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.
15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.
15.4 Verzekerde schade
De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.
15.5 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.
15.6 Verval van recht
Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.
15.7 Geen dubbele compensatie
De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.
VERPLICHTINGEN REIZIGER
Artikel 16 – Verplichtingen Reiziger
16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.
16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.
16.3 Waarschuwing
Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.
16.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
16.5 Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.
16.6 Formele gezondheidseisen
De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.
16.7 Maatregelen door Reisdienstverleners
Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.
16.8 Materiaalgebruik
De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 17 – Klachten
17.1 Informatie
De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.
17.2 Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail.
17.3 Communicatiekosten
De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.
17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.
17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.
Artikel 18 – Overige bepalingen
18.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
18.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.
18.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):
– de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;
– de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.
18.4 Bevoegde rechter
De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.

Addendendum; Overige aandachtspunten

Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Ibex Adventures gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk reisaanbod van Ibex Adventures wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Ibex Adventures, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener.
Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Ibex Adventures niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Uw boeking en procedure
Nadat u van Ibex Adventures. een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag 56 dagen voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.
De aanbetaling dient binnen 5 dagen na factuurdatum te zijn voldaan om de boeking definitief te maken. Het restant dient 56 dagen (acht weken) voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan. Wanneer u binnen 56 dagen voor vertrek boekt, dient u de gehele reissom in één keer over te maken. In de totale reissom is alles inbegrepen wat is opgenomen bij ‘inclusief’ in de boekingsbevestiging van de betreffende reis.
De betaling van de huurauto, excursies door derden en de vooraf als inclusief aangegeven toegang tot de Nationale parken verloopt via Ibex Adventures. De overeenkomst gaat de reiziger echter direct met eerder genoemde organisaties, ter plaatse, aan. Sommige organisaties ter plaatse vragen u verschillende formulieren te tekenen en een creditcard borg af te staan (huurauto). Bepaalde zaken, zoals verlaging van het eigen risico bij de autoverzekering bij de verhuurder, extra excursies, visum, overheids toeslagen etc. vallen buiten de factuur van Ibex Adventures en dienen ter plaatse betaald te worden.

Eigen risico van de reiziger
De reiziger neemt volledig op eigen risico deel aan het verkeer en de voorgestelde route. De reiziger zal Ibex Adventures op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade of letsel die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer eventueel betrokken raakt. De reiziger dient in voldoende fysieke en mentale conditie te verkeren om de reis te maken en zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade, letsel of ongevallen die voortkomt uit onvoldoende fysieke of mentale gezondheid. De deelnemer dient er rekening mee te houden dat de plaatselijke gewoonten en omstandigheden sterk kunnen afwijken van hetgeen hij/zij gewend is. Onder plaatselijke gewoonten en omstandigheden wordt tevens maar niet uitsluitend verstaan de gebruiken, gewoonten en (verkeers)regels en wetgevingen.

Deelname aan de (4×4) routes ter plaatse
Tijdens de reis is er in voorkomende gevallen de keuze om buiten de standaard route over de openbare weg een alternatieve route te nemen. Hoewel Ibex Adventures deze routes begeleid en ter plaatse samen met de reiziger(s) / bestuurder de situatie beoordeeld en bespreekt, kan Ibex Adventures daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Ibex Adventures is niet aansprakelijk voor schade aan (gehuurde) voertuigen en of letsel bij reizigers evenals voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook tijdens het besturen van het (gehuurde) voertuig op de openbare weg, in nationale parken dan wel tijdens de 4×4 routes. De reiziger/bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk en dient zelf een gedegen inschatting te maken van zijn of haar kunnen waarbij de veiligheid van de bestuurder en de passagiers en de algemene verkeersveiligheid van het grootste belang zijn.

Aansprakelijkheid excursies ter plaatse en excursies door derden
Indien u naast de door Ibex Adventures aangeboden excursies in het reisprogramma, alsmede de optionele excursies die Ibex Adventures biedt, ter plaatse zelf andere excursies boekt, kan Ibex Adventures daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Uw reisleider kan hierin niet voor u bemiddelen of u adviseren. Voornoemde excursies maken geen onderdeel uit van het vastgestelde reisprogramma welke bij Ibex Adventures is geboekt, noch van het Ibex Adventures aanbod aan optionele excursies van derden. Ibex Adventures is aldus niet aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deze zelf geboekte excursies. Deelname is voor ten alle tijde voor eigen risico, Ibex Adventures kan in deze niet aangesproken of verantwoordelijk gehouden worden. Bij sommige excursies, tours en overnachtingsplaatsen zal de lokale medewerker, of reisleider u een speciaal hiervoor bestemd formulier overhandigen, de afstandsverklaring, welke ondertekend dient te worden alvorens u kunt deelnemen en / of overnachten.

Verzekering
Het afsluiten van een reisverzekering (ongevallen en bagage) is verplicht. Let er op dat de verzekering ook pakketreizen dekt en sluit zo nodig een extra “Covid verzekering” af. Veel verzekeraars dekken geen annuleringskosten door toedoen van het coronavirus of een andere toekomstige pandemie. Als de reis begint of geboekt wordt tijdens code oranje of rood dekken sommige verzekeraars eventuele medische kosten, voor corona gerelateerde klachten, niet en ook repatriëring valt soms buiten de dekking. De meeste landen die u met Ibex Adventures bezoekt hebben code geel om andere redenen dan Covid.
Daarnaast adviseren wij om een annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval je wegens ziekte of familieomstandigheden niet zou kunnen vertrekken of wellicht de reis moet onderbreken en denk ook aan medische kosten en ongevallen (inclusief hulpverlening ‘emergency rescue’) diefstal/verlies of beschadiging van bagage (inclusief reisdocumenten, kostbaarheden, geld).
Het kan belangrijk zijn om de meereizende ook in de annuleringsverzekering op te nemen evenals de “samengestelde reis”of pakketreis vergoeding. De dekking verschilt per verzekeraar. Controleer voor vertrek of activiteiten waaraan u voornemens bent deel te nemen, ook door uw verzekeraar worden gedekt. Voor vertrek dienen de betreffende gegevens als naam van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en alarmnummer aan Ibex Adventures doorgegeven te worden. Een passende autoverzekering dient met de verhuurder afgesloten te worden.

Zorg
‘Privé ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Afrika zijn redelijk in lijn met Europese maatstaven én in vrijwel alle grote steden te vinden. Uiteraard is het belangrijk om voor vertrek te zorgen dat uw zorgverzekering werelddekking geeft en om de polisvoorwaarden van de verzekering goed door te lezen. Let op: sommige reisverzekeringen dekken geen medische kosten als de reis geboekt of gestart is tijdens de code oranje of rood. Soms heeft dit betrekking op kosten bij corona gerelateerde klachten, soms op alle medische kosten. Een verzekering die al deze risico’s dekt is aan te raden omdat de kosten snel oplopen. In de kleinere steden, dorpen en afgelegen gebieden is goede zorg vaak moeilijk te krijgen.
Inzet van medisch luchttransport is vaak noodzakelijk om vanuit de afgelegen gebieden bij de ziekenhuizen te komen.
Ibex Adventures en haar medewerkers zullen hun uiterste best doen om transport naar een zorginstelling te organiseren maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor late aankomst of ontbrekende zorg in het algemeen.

Reisdocumenten en gezondheid
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van alle vereiste geldige reisbescheiden en reisdocumenten, zoals geldig paspoort, visa en (internationaal) rijbewijs. De reiziger dient bij de betreffende instellingen en instanties de toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit van deze reisbescheiden zelf te controleren. Ibex Adventures wijst hierin alle aansprakelijkheid af. Aanvraag en verkrijging van het benodigde visum behoort tot de verantwoording van de deelnemer.
Ibex Adventures is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen hiervan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn/haar reisdocumenten. Dit geldt ook wanneer de afgifte van een visum wordt geweigerd of indien het visum niet of niet tijdig wordt aangevraagd. Ibex Adventures is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Desgewenst geeft Ibex Adventures links naar websites met informatie over vaccinaties en adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. Dit dient echter altijd door de reiziger bij de betreffende instanties te worden gecontroleerd. Aan de door ons verstrekte informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe zijn verkregen.

Medicijnen mee op reis
Sommige medicijnen vallen onder de Opiumwet en zijn daardoor streng verboden in het buitenland. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde slaapmiddelen en pijnstillers. Regel op tijd een medische verklaring, zodat je geen problemen krijgt bij de douane. Naast de verplichte verklaringen, is het ook handig om een medicijnpaspoort mee te nemen op reis. In het medicijnpaspoort staat welke medicijnen je gebruikt. Dit is handig als je in het buitenland bijvoorbeeld nieuwe medicijnen nodig hebt of een arts bezoekt. Let op: het medicijnpaspoort is geen officieel reisdocument. Het vervangt de Schengen- of Engelstalige medische verklaring dus niet. Het medicijnpaspoort kun je opvragen bij je huisarts of apotheek.
Neem je medicijnen altijd mee in de originele verpakking. Zo is duidelijk te zien dat het om een geneesmiddel gaat en niet om drugs. Als je medicijnen meeneemt in je handbagage, houd er dan rekening mee dat je naast de Schengen- of Engelstalige medische verklaring en het medicijnpaspoort, ook een doktersrecept meeneemt. Daarmee toon je aan dat de medicijnen op jouw naam staan. Je kunt het beste een Engelstalige versie van het doktersrecept meenemen.​ Neem voor de zekerheid altijd vooraf contact op met de betreffende Ambassade(s).

Reizen met kinderen
Gezinnen die met kinderen jonger dan 18 jaar naar (en vanuit) verschillende afrikaanse landen, dienen naast een geldig paspoort en ticket, ook een internationaal geboortecertificaat van de minderjarige reizigers bij zich te dragen. Neem voor de zekerheid altijd vooraf contact op met de betreffende Ambassade(s) van de te bezoeken landen.