Met deze versie vervallen alle voorgaande versies

Algemene reisvoorwaarden oktober 2022

In deze reisvoorwaarden en in het reisaanbod wordt verstaan onder:

Reisorganisator

Ibex Adventures gevestigd te Den Haag. Ibex Adventures biedt op eigen naam, in de uitoefening van het bedrijf, vooraf georganiseerde reizen en vakanties aan. In deze Algemene voorwaarden wordt met “Ibex Adventures” het bedrijf en haar medewerkers bedoeld. 

Reiziger

Onze wederpartij; degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding aanvaard heeft; degene aan wie de rechtsverhouding tot Ibex Adventures is overgedragen.

Reisovereenkomst

De overeenkomst waarbij Ibex Adventures zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden georganiseerde rondreis en/of ander reisproduct vanuit het actuele aanbod.

Pakketreis / georganiseerde rondreis

Een door Ibex Adventures in het reisaanbod gepubliceerde, van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24-uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: retourvlucht, verblijf, lokaal vervoer, autohuur en een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Reisaanbod

De aanbieding, waaronder beschrijving en prijs aanbod van alle pakketreizen en reismodules zoals door Ibex Adventures aangeboden via haar website www.Ibex Adventures.nl, de Ibex Adventures brochures en/of andere kanalen.

Losse reismodules

Alle in het reisaanbod van Ibex Adventures aangeboden losse reisonderdelen die niet “inclusief”  worden aangeboden als onderdeel van een georganiseerde rondreis zoals losse transfers, losse huurauto’s en extra faciliteiten, tours, boottochten en andere arrangementen. Deze reisonderdelen vallen niet onder de STO Garantie regeling.

Accommodatie

De beschrijving van de hotels en overige accommodaties in het reisaanbod van Ibex Adventures is zo objectief mogelijk opgesteld. De foto’s in het reisaanbod zijn slechts ter indicatie van de inrichting; afmeting en/of uitzicht. De accommodatie voldoet aan de standaardeisen zoals beschreven in het reisaanbod. Ibex Adventures hanteert de classificatie zoals deze door de betreffende lokale autoriteiten zijn toegekend. Deze komt niet altijd overeen met de Europese classificatie en kan verschillen per bestemming.

Verzorging

* Camping: logies in de zelf op te zetten grond- of daktent volgens omschrijving in het reisaanbod.

* Pluspakket; Aantal overnachting in een kamer, safaritent, rondavel of B&B tijdens de reis. Verzorging Logies, soms met ontbijt. Dit verschilt per aanbieder.

Route

De beschrijving op de website geeft de zorgvuldig uitgekozen route weer. De exacte route en overnachtingsplaatsen zijn pas na de definitieve boeking bekend. Wijzigingen in de route in verband met beschikbaarheid en door lokale (weers-) omstandigheden onder voorbehoud.

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.

Bagage

Voor bagage en handbagage kunt u de richtlijn van de luchtvaartmaatschappij aanhouden. Ibex Adventures adviseert niet te grote bagage stukken mee te nemen en met het gewicht beperkt te houden tot 20 kg. per persoon.

Autohuur

De door Ibex Adventures georganiseerde rondreizen worden aangeboden met autohuur. Ibex Adventures werkt op van haar bestemmingen samen met de autoverhuurder. Bij de autohuur die via Ibex Adventures boekt zijn naast de Ibex Adventures Algemene Reisvoorwaarden eveneens de algemene huurvoorwaarden en aanvullende voorwaarden van de autoverhuurder van toepassing tijdens uw reis.

Overeenkomst Huurauto

Voor de door Ibex Adventures georganiseerde huurauto geldt dat de reiziger(s) een verbintenis met de verhuurder aangaat en diens voorwaarden accepteert. Ibex Adventures heeft geen enkele verantwoordelijk in deze verbintenis, Ibex Adventures functioneert slechts als bemiddelaar.

De annuleringsvoorwaarden van de verhuurder zijn dan ook op dat deel van de boeking van toepassing.

Ter plaatse zal de reiziger de overeenkomst met de verhuurder onderteken en een borg per creditcard voldoen.

Avontuurlijke reizen in Afrika

In verre landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan je verwacht. De Wet spreekt in dat verband van ‘verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben’. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de reizen kunnen ons soms dwingen de reis aan te passen. Als Ibex Adventures wijzigingen door moet voeren kan de reiziger ervan op aan dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd de kwaliteit van de reis te handhaven of zelfs te verbeteren. Alle reizen worden door de overland experts van Ibex Adventures met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Reisovereenkomst

De algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gesloten zijn met Ibex Adventures Degene die de reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale reissom voor zichzelf en alle andere deelnemers die met dezelfde boeking meegaan. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker.

De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reis, zoals ziekte/medicijngebruik/handicap, bij boeking kenbaar te maken.

Definitieve boeking en herroepingsrecht

Bij het afsluiten van een reisovereenkomst bij Ibex Adventures heeft u geen wettelijke bedenktijd  maar een bedenktijd totdat u de aanbetalingsfactuur hebt voldaan. Wij attenderen u er derhalve nogmaals op dat u bij boeking een definitieve overeenkomst aangaat door de het boekingsformulier te ondertekenen en / of  te verzenden. U heeft nadat u hiervan gebruik maakt en uw aanbetaling hebt gedaan, uw reis bij Ibex Adventures geboekt en aldus geen herroepingsrecht.

Met verzenden / ondertekenen van de definitieve boeking door de boeker / deelnemer / reiziger verklaart deze, onze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Ibex Adventures gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk reisaanbod van Ibex Adventures wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Ibex Adventures, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. 

Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Ibex Adventures niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Betaling

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Ibex Adventures, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Ibex Adventures. Mocht Ibex Adventures voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Uw boeking en procedure

Nadat u van Ibex Adventures. een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag 56 dagen voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening. 

De aanbetaling dient binnen 5 dagen na factuurdatum te zijn voldaan om de boeking definitief te maken. Het restant dient 56 dagen (acht weken) voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan. Wanneer u binnen 56 dagen voor vertrek boekt, dient u de gehele reissom in één keer over te maken. In de totale reissom is alles inbegrepen wat is opgenomen bij ‘inclusief’ in de boekingsbevestiging van de betreffende reis.

De betaling van de huurauto, excursies door derden en de vooraf als inclusief aangegeven toegang tot de Nationale parken verloopt via Ibex Adventures. De overeenkomst gaat de reiziger echter direct met eerder genoemde organisaties, ter plaatse, aan. Sommige organisaties ter plaatse vragen u verschillende formulieren te tekenen en een creditcard borg af te staan (huurauto). Bepaalde zaken, zoals verlaging van het eigen risico bij de autoverzekering bij de verhuurder, extra excursies, visum, overheids toeslagen etc. vallen buiten de factuur van Ibex Adventures en dienen ter plaatse betaald te worden

Aanpassingen

Wanneer de deelnemer tijdens de reis aanpassingen wenst zal er worden bekeken wat de mogelijkheden zijn. Prijswijzigingen door bijvoorbeeld upgrading van de overnachtingsplekken worden aan de deelnemer doorberekend en dienen ter plaatse te worden voldaan. Naast deze wijzigingskosten kunnen er annuleringskosten bij komen. Als de reiziger tijdens een reis afziet van verdere deelname of afwijkt van het reisschema, dan zijn de gevolgen voor eigen rekening en verantwoording van de reiziger. In dit geval is Ibex Adventures niet verplicht tot restitutie van een deel van de reissom van de overeenkomst.

De uiteindelijke reissom is vastgesteld op basis van prijzen, belastingen en wisselkoersen die gelden op het moment van factuurdatum. Indien zich na dit tijdstip grote wijzigingen voordoen in genoemde componenten, dan behoudt Ibex Adventures zich het recht deze kosten door te berekenen. Ook behoudt Ibex Adventures zich het recht voor de reis / route aan te passen, in geval van veranderingen in weersomstandigheden, wettelijke regelgeving, politieke situatie, stakingen, rellen of andere factoren buiten de macht van Ibex Adventures om.

Overmacht

Indien Ibex Adventures door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Ibex Adventures gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, epidemie, pandemie, en andere grote gezondheidsrisico’s, natuurrampen, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, storende wettelijke bepalingen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Ibex Adventures afhankelijk is. Indien er sprake is van een overmachtsituatie is Ibex Adventures bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Annulering door Ibex Adventures anders dan door Covid

Ibex Adventures is gerechtigd een reis te annuleren indien het minimum aantal deelnemers voor een reis niet behaald is. Uiterlijk 4 weken voor vertrek ontvangt de klant hiervan schriftelijk bericht.

In voorkomende gevallen kijkt Ibex Adventures of er een plaats beschikbaar is in een alternatieve reis van Ibex Adventures. Een eventueel verschil in de reissom zal worden verrekend. Als een alternatieve reis door Ibex Adventures niet meer beschikbaar of niet wenselijk is zal de reeds betaalde reissom terug gestort worden. 

Ibex Adventures is niet aansprakelijk voor de door de reiziger kosten buiten de Ibex Adventures boeking om, zoals de vlucht, zelf geboekte overnachtingen, tours etc.

Annulering door de reiziger(s), anders dan door Covid 

Ibex Adventures adviseert haar reizigers om zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten binnen 14 dagen na boeking. Let er op dat de verzekering ook pakketreizen dekt en sluit zo nodig een extra Covid verzekering af. Wanneer een reis niet kan doorgaan en er daardoor (annulering)kosten optreden of wanneer er schade optreedt tijdens de reis, dient de klant altijd de polis aan Ibex Adventures te sturen. Indien er geen reis- of annuleringsverzekering is afgesloten op de reisovereenkomst, is de klant zelf verantwoordelijk voor de opgelopen (annulering)schade. Schade die verhaald kan worden op een reis- en annuleringsverzekering, kan niet verhaald worden op Ibex Adventures.

Indien de deelnemer na aankomst in het buitenland besluit de reis af te breken, heeft de deelnemer geen recht op vergoeding van kosten door Ibex Adventures en/of haar partnerorganisatie.

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden.

Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief of e-mail, indien deze op zondag valt geldt de maandag als ontvangstdatum.

 1. Indien de reiziger de overeenkomst,anders dan door Covid, annuleert is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:

– tot 90 dagen voor vertrekdag: de reiziger betaalt 10% van de reissom.

– 89 – 60 dagen voor vertrekdag: de reiziger betaalt 25% van de reissom.

– 59 – 45 dagen voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 50% van de reissom.

– 44- 21 dagen voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 75% van de reissom.

– 20 dagen of minder voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 100% van de reissom.

– Bovenop deze kosten rekent Ibex Adventures service en administratiekosten; per (deel-) annulering €150,00 per persoon.

Bij reizen met (vooraf geboekte) “permits” (park entree en overheids toeslagen) gelden de kosten van deze “permits” altijd als niet-restitueerbaar.

Eventuele afwijkingen op bovenstaande annuleringsvoorwaarden worden vooraf op het boekings formulier vermeld.

 1. Indien de reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen (bijvoorbeeld bij vliegtickets, cruises, camperhuur, autohuur, bijzondere diensten zoals nationale parken en culturele of sportevenementen kan een afwijkende annuleringsregeling gelden), hetgeen een verhoging van de onder lid1 vermelde annuleringskosten met zich mee kan brengen.
 1. Het annuleren van een reisovereenkomst door een of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement of huurauto hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten met de betreffende reizigers, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Als door deze (deel) annulering extra kosten ontstaan, bijvoorbeeld door het alsnog moeten doorberekenen van een eenpersoonstoeslag of andere kosten, dan worden deze kosten met u verrekend. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform deze wijzigingskosten en/of het overzicht kamer- en verzorgings toeslagen bij uw reis. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die Ibex Adventures hanteert. Indien het wijzigings aanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.
 1. Wilt u niet op reis omdat het onveilig voelt, dan is er géén recht op een vergoeding via de reisorganisatie. Angst is geen ‘geldige’ reden om de reis kosteloos te annuleren. In sommige gevallen is er wel dekking via de annuleringsverzekering.
 1. Indien u zelf later aankomt in het land van bestemming dan de startdatum van de tour of indien u de reis eerder afbreekt, vindt geen restitutie plaats. Als u gedurende de reis niet het volledige programma volgt, vindt geen enkele restitutie plaats. 
 2. Indien u uw vlucht mist of vertraagd bent vanwege ontbrekende of verkeerde covid gerelateerde testen en gezondheid bewijzen of wanneer u om andere redenen aan boord geweigerd wordt, waardoor u zelf later aankomt in het land van bestemming dan de startdatum van de tour of indien u de reis eerder afbreekt, vindt geen enkele restitutie plaats en worden er mogelijk kosten berekend om u alsnog bij de groep te krijgen.

Ibex Adventures is niet aansprakelijk voor de door de reiziger gemaakte kosten buiten de Ibex Adventures boeking om, zoals de vlucht, zelf geboekte overnachtingen, tours etc.

Service- en administratiekosten

Na het annuleren van uw reis kan sprake zijn dat er aanvullende services moeten worden verleend teneinde de ontstane schadepost naar behoren te kunnen afwikkelen. Op verzoek zal Ibex Adventures de benodigde werkzaamheden voor u verrichten. Hiervoor brengt Ibex Adventures een bedrag van € 150,00 aan service- en administratiekosten per annulering per persoon in rekening.

Disclaimer / Voorbehoud

Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten op websites, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties binden ons niet. Eventuele aanpassingen en correcte prijzen van de desbetreffende reizen worden apart afgedrukt in een zogenaamd erratum. Vraagt u altijd voordat u boekt of er op de door u uitgekozen reis een dergelijk erratum bestaat. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de Ibex Adventures  websites, brochures, flyers, advertenties en overige Ibex Adventures publicaties.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Ibex Adventures is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Ibex Adventures gecreëerde websites, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties.

Ibex Adventures wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de door Ibex Adventures gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze website(s), brochures e.d. verwijzen, af.

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet eigendom zijn van Ibex Adventures zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Ibex Adventures is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Ibex Adventures is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Ibex Adventures websites. De gegevens op onze website en van onze andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Ibex Adventures worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Ibex Adventures draagt haar zorg voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij beoordeling hiervan dient men rekening te houden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis, alsmede de groep, met zich mee kunnen brengen.

De reis van Ibex Adventures begint op de vooraf bekende datum op de plaats van bestemming. De reiziger dient daar zelf op de juiste datum en afgesproken tijd aanwezig te zijn met de juiste Covid- en gezondheidsverklaringen. 

Onverminderd enig ander artikel in deze algemene voorwaarden is Ibex Adventures niet aansprakelijk voor niet behoorlijke of niet tijdige nakoming van de overeenkomst indien:

 1. Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waarbij inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger. Als ook zorgdragen voor de verplichte Covid en gezondheidsverklaringen.
 2. Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
 3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Ibex Adventures en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Ibex Adventures kunnen worden toegerekend.
 4. De tekortkoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die redelijkerwijs niet kon worden voorzien door Ibex Adventures en/of haar partnerorganisatie en deze tekortkoming niet redelijkerwijs te herstellen is.
 5. Indien er sprake is van overmachtsituaties zoals; natuurrampen, pandemieën, epidemieën, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigen vluchtschema’s.
 6. Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
 7. Ziekte of overlijden van de reiziger.
 8. Ibex Adventures en haar medewerkers zullen hun uiterste best doen om, bij ziekte of na een ongeval, transport naar een zorginstelling te organiseren maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor late aankomst, ontbrekende of de kwaliteit van de zorg in het algemeen en de gevolgen daarvan.
 9. De aansprakelijkheid van Ibex Adventures voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal éénmaal de reissom.
 10. Fouten en/of wijzigingen gemaakt door luchtvaartmaatschappijen of vertragingen die daaruit voortvloeien.
 11. Ibex Adventures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen de kosten dekken en waarvoor de deelnemer het risico waaruit de schade is ontstaan heeft verzekerd of had kunnen verzekeren, ook met betrekking tot Covid.
 12. In geval Ibex Adventures aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.
 13. Ibex Adventures is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove roekeloosheid of opzet van Ibex Adventures.
 14. Ibex Adventures is niet aansprakelijk voor schade aan (gehuurde) voertuigen en of reizigers evenals voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook tijdens het besturen van het (gehuurde) voertuig op de openbare weg, in nationale parken dan wel tijdens de 4×4 routes. De reiziger/bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk en dient zelf een gedegen inschatting te maken van zijn of haar kunnen waarbij de veiligheid van de bestuurder en de passagiers en de algemene verkeersveiligheid van het grootste belang zijn.
 15. Ibex Adventures accepteert geen verantwoordelijkheid tot de reiziger of medereiziger met betrekking tot vergoeding van gederfde reistijd of reisgenot indien het (gehuurde) voertuig defect raakt of schade oploopt waardoor de reis niet voortgezet kan worden. Ibex Adventures is niet verplicht tot het regelen, inzetten en betalen van vervangend vervoer. Het (gehuurde) voertuig valt buiten Ibex Adventures verantwoordelijkheid.
 16. Als de reisgroep vertraging oploopt door pech, ziekte of enige andere oorzaak bij een of enkele van de reizigers dan zal Ibex Adventures haar uiterste best doen om de route zo snel mogelijk te hervatten. Dit kan betekenen dat er wijzigingen in het programma optreden. Ibex Adventures kan niet aansprakelijk gesteld worden voor restitutie van gemiste overnachtingen, tours of andere gederfde kosten.
 17. Ibex Adventures is niet aansprakelijk voor de door de reiziger kosten buiten de Ibex Adventures boeking om, zoals de vlucht, zelf geboekte overnachtingen, tours etc. 

Covid gerelateerd

Annulering door Ibex Adventures en Covid beperkingen in het land van bestemming

De reis kan niet worden uitgevoerd door Ibex Adventures indien: 

U reist naar een land dat een inreisverbod heeft ingesteld voor reizigers uit uw land

Er een lockdown is in het land waar uw reis naar toe gaat (dit geldt enkel voor lockdowns waar toeristen niet vrij mogen rondreizen, lang in een vastgestelde plaats quarantaine moeten, of waar andere reisbeperkingen de aard van de reis te veel aantasten)

Mocht de reis niet uitvoerbaar zijn op de geplande datum dan dient er door de klant en Ibex Adventures gekeken te worden naar andere reisdata, binnen twee jaar van de geplande reis, naar dezelfde of een andere bestemming.

Indien verplaatsen van de reis echt niet mogelijk is, gelden onze annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Annulering door de reiziger(s) Covid gerelateerd:

Indien de reiziger voor vertrek annuleert vanwege Covid besmetting in het reisgezelschap geldt:

Bij het annuleren 60 of meer dagen voor aanvang van de reis wordt het reeds betaalde bedrag gereduceerd

met €150 p.p. + de kosten die wij niet geretourneerd kunnen krijgen van partners.

Bij annuleren tussen 59 – 45 dagen voor aanvang van de reis, garanderen wij een terugbetaling van 50% van de totale reissom.

Bij het annuleren binnen 4 weken voor aanvang van de reis kunnen wij geen garantie geven op een terugbetaling maar zullen we alles doen wat in onze macht ligt, om uw kosten te minimaliseren. De reiziger dient dan wel een positieve corona test uitslag te overleggen.

Wilt u niet op reis omdat het onveilig voelt, dan is er géén recht op een vergoeding via de reisorganisatie.

Angst is geen ‘geldige’ reden om de reis kosteloos te annuleren. In sommige gevallen is er wel dekking via de annuleringsverzekering.

Indien u uw vlucht mist of vertraagd bent vanwege ontbrekende of verkeerde covid gerelateerde testen en gezondheid bewijzen of wanneer u om andere redenen aan boord geweigerd wordt, waardoor u zelf later aankomt in het land van bestemming dan de startdatum van de tour, vindt geen enkele restitutie plaats en worden er mogelijk kosten berekend om hen alsnog bij de groep te krijgen.

Indien een deelnemer bij aankomst in het land van bestemming in quarantaine moet en daardoor niet aan de reis kan beginnen, vindt geen enkele restitutie plaats en worden er mogelijk kosten berekend om hen alsnog bij de groep te krijgen.

Indien een deelnemer onderweg Covid gerelateerde klachten krijgt en in quarantaine moet of zelfs zorg nodig heeft dan zal de volledige groep uit die boeking de reis moeten onderbreken, zonder recht op restitutie door Ibex Adventures, hiervoor dient u uw reisverzekering in te schakelen.

Eigen risico van de reiziger

De reiziger neemt volledig op eigen risico deel aan het verkeer en de voorgestelde route. De reiziger zal Ibex Adventures op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer eventueel betrokken raakt. De reiziger dient in voldoende fysieke en mentale conditie te verkeren om de reis te maken en zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen die voortkomt uit onvoldoende fysieke of mentale gezondheid. De deelnemer dient er rekening mee te houden dat de plaatselijke gewoonten en omstandigheden sterk kunnen afwijken van hetgeen hij/zij gewend is. Onder plaatselijke gewoonten en omstandigheden wordt tevens maar niet uitsluitend verstaan de gebruiken, gewoonten en (verkeers)regels en wetgevingen.

Deelname aan de (4×4) routes ter plaatse

Tijdens de reis is er in voorkomende gevallen de keuze om buiten de standaard route over de openbare weg een alternatieve route te nemen. Hoewel Ibex Adventures deze routes begeleid en ter plaatse samen met de reiziger(s) / bestuurder de situatie beoordeeld en bespreekt, kan Ibex Adventures daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Ibex Adventures  is niet aansprakelijk voor schade aan (gehuurde) voertuigen en of letsel bij reizigers evenals voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook tijdens het besturen van het (gehuurde) voertuig op de openbare weg, in nationale parken dan wel tijdens de 4×4 routes. De reiziger/bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk en dient zelf een gedegen inschatting te maken van zijn of haar kunnen waarbij de veiligheid van de bestuurder en de passagiers en de algemene verkeersveiligheid van het grootste belang zijn.

Aansprakelijkheid excursies ter plaatse en excursies door derden

Indien u naast de door Ibex Adventures aangeboden excursies in het reisprogramma, alsmede de optionele excursies die Ibex Adventures biedt, ter plaatse zelf andere excursies boekt, kan Ibex Adventures daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Uw reisleider kan hierin niet voor u bemiddelen of u adviseren. Voornoemde excursies maken geen onderdeel uit van het vastgestelde reisprogramma welke bij Ibex Adventures is geboekt, noch van het Ibex Adventures aanbod aan optionele excursies van derden. Ibex Adventures is aldus niet aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deze zelf geboekte excursies. Deelname is voor ten alle tijde voor eigen risico, Ibex Adventures kan in deze niet aangesproken of verantwoordelijk gehouden worden. Bij sommige excursies, tours en overnachtingsplaatsen zal de lokale medewerker, of reisleider u een speciaal hiervoor bestemd formulier overhandigen, de afstandsverklaring, welke ondertekend dient te worden alvorens u kunt deelnemen en / of overnachten.

Verzekering

Het afsluiten van een reisverzekering (ongevallen en bagage) is verplicht. Let er op dat de verzekering ook pakketreizen dekt en sluit zo nodig een extra “Covid verzekering” af.  Veel verzekeraars dekken geen annuleringskosten door toedoen van het coronavirus. Als de reis begint of geboekt wordt tijdens code oranje of rood dekken sommige verzekeraars eventuele medische kosten voor corona gerelateerde klachten niet en ook repatriëring valt soms buiten de dekking.

Daarnaast adviseren wij om een annuleringsverzekering af te sluiten met “covid dekking”voor het geval je wegens ziekte of familieomstandigheden niet zou kunnen vertrekken of wellicht de reis moet onderbreken en denk ook aan medische kosten en ongevallen (inclusief hulpverlening ‘emergency rescue’) diefstal/verlies of beschadiging van bagage (inclusief reisdocumenten, kostbaarheden, geld). 

Het kan belangrijk zijn om de meereizende ook in de annuleringsverzekering op te nemen evenals de “samengestelde reis”of pakketreis  vergoeding. De dekking verschilt per verzekeraar. Controleer voor vertrek of activiteiten waaraan u voornemens bent deel te nemen, ook door uw verzekeraar worden gedekt. Voor vertrek dienen de betreffende gegevens als naam van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en alarmnummer aan Ibex Adventures doorgegeven te worden. Een passende autoverzekering dient met de verhuurder afgesloten te worden.

 NB Neem een Covid dekking bij de reisverzekering ook voor landen met code geel of oranje.

Zorg

‘Privé ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Afrika zijn redelijk in lijn met Europese maatstaven én in vrijwel alle grote steden te vinden. Uiteraard is het belangrijk om voor vertrek te zorgen dat uw zorgverzekering werelddekking geeft en om de polisvoorwaarden van de verzekering goed door te lezen. Let op: sommige reisverzekeringen dekken geen medische kosten als de reis geboekt of gestart is tijdens de code oranje of rood. Soms heeft dit betrekking op kosten bij corona gerelateerde klachten, soms op alle medische kosten. Een verzekering die al deze risico’s dekt is aan te raden omdat de kosten snel oplopen. In de kleinere steden, dorpen en afgelegen gebieden is goede zorg vaak moeilijk te krijgen. 

Inzet van medisch luchttransport is vaak noodzakelijk om vanuit de afgelegen gebieden bij de ziekenhuizen te komen.

Ibex Adventures en haar medewerkers zullen hun uiterste best doen om transport naar een zorginstelling te organiseren maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor late aankomst of ontbrekende zorg in het algemeen.

Reisdocumenten en gezondheid

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van alle vereiste geldige reisbescheiden en reisdocumenten, zoals geldig paspoort, visa en (internationaal) rijbewijs. De reiziger dient bij de betreffende instellingen en instanties de toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit van deze reisbescheiden zelf te controleren. Ibex Adventures wijst hierin alle aansprakelijkheid af.

Aanvraag en verkrijging van het benodigde visum behoort tot de verantwoording van de deelnemer.

Ibex Adventures is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen hiervan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn/haar reisdocumenten. Dit geldt ook wanneer de afgifte van een visum wordt geweigerd of indien het visum niet of niet tijdig wordt aangevraagd. Ibex Adventures is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Desgewenst geeft Ibex Adventures links naar websites met informatie over vaccinaties en adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. Dit dient echter altijd door de reiziger bij de betreffende instanties te worden gecontroleerd. Aan de door ons verstrekte informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe zijn verkregen.

Medicijnen mee op reis

Sommige medicijnen vallen onder de Opiumwet en zijn daardoor streng verboden in het buitenland. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde slaapmiddelen en pijnstillers. Regel op tijd een medische verklaring, zodat je geen problemen krijgt bij de douane. Naast de verplichte verklaringen, is het ook handig om een medicijnpaspoort mee te nemen op reis. In het medicijnpaspoort staat welke medicijnen je gebruikt. Dit is handig als je in het buitenland bijvoorbeeld nieuwe medicijnen nodig hebt of een arts bezoekt. Let op: het medicijnpaspoort is geen officieel reisdocument. Het vervangt de Schengen- of Engelstalige medische verklaring dus niet. Het medicijnpaspoort kun je opvragen bij je huisarts of apotheek.

Neem je medicijnen altijd mee in de originele verpakking. Zo is duidelijk te zien dat het om een geneesmiddel gaat en niet om drugs. Als je medicijnen meeneemt in je handbagage, houd er dan rekening mee dat je naast de Schengen- of Engelstalige medische verklaring en het medicijnpaspoort, ook een doktersrecept meeneemt. Daarmee toon je aan dat de medicijnen op jouw naam staan. Je kunt het beste een Engelstalige versie van het doktersrecept meenemen.​ Neem voor de zekerheid altijd vooraf contact op met de betreffende Ambassade(s).

Reizen met kinderen

Gezinnen die met kinderen jonger dan 18 jaar naar (en vanuit) verschillende afrikaanse landen, dienen naast een geldig paspoort en ticket, ook een internationaal geboortecertificaat van de minderjarige reizigers bij zich te dragen. Neem voor de zekerheid altijd vooraf contact op met de betreffende Ambassade(s) van de te bezoeken landen.

Met deze versie vervallen alle voorgaande en / of eerder gepubliceerde versies

Algemene reis voorwaarden versie oktober 2022.
Ibex Adventures is een handelsnaam van Ibex Services BV
KvK nummer 27116054 BTW nr: NL007395097B01
PostaAdres: info@ibexadventures.nl
Ibex Adventures is een online reisorganisatie zonder winkel of bezoek adres.

STO Garant

Ibex Adventures is lid van STO-Garant,
De garantieregeling voor de Richtlijn Pakketreizen